Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

A „Bírósági Határozatok” (BH)-ban közzétett választottbírósági határozatok tárgymutatója | MKIK

honlapján!

-

Hasznos információk vállalkozóknak

Országos rendezvénynaptár

<< 2020 Február >>
KeSzeCsüSzoVa
     12
3456789
10111213141516
171819212223
242526272829 

A „Bírósági Határozatok” (BH)-ban közzétett választottbírósági határozatok tárgymutatója

Szerkesztő: Dr. Gellért György, a Legfelsőbb Bíróság elnökének ny. általános helyettese

A mutató a határozatok tárgyát és esetenként a BH-ban közölt címét tünteti fel. A tárgy- és címszavak utáni számok a határozatok közzétételének évét, hónapját és a BH oldalszámát jelzik.

 

 

Adásvétel jogszavatossági szabályai nem alkalmazhatóak különböző szerződéstípusok elemeit egyesítő és más szerződésekkel elválaszthatatlanul összekapcsolódó szerződésszegésnél. 1998. 05. 391
Adásvételi és képviseleti elemeket vegyesen tartalmazó szerződés esetében a Bécsi Vételi Konvenció, ill. a Ptk. alkalmazása. 1997. 10. 192
Adásvételi szerződésben haszonbérlet átruházása. 2002. 05. 387
Adós által alaptalanul megtagadása licencdíjnak 1997. 10. 791
Ajánlattól lényegesen nem különböző, kiegészítő feltételeket tartalmazó válasz elfogadásnak minősül. 1996. 07. 552
Alapszerződés semmissége nem vonja maga után a választottbírósági kikötés (szerződés) semmisségét. 2002. 05. 387
Általános kártérítés alkalmazása, ha nem határozható meg teljes bizonyossággal sem a felperesi vízfogyasztás tényleges mértéke, sem a felperes közrehatásának mértéke a hiba késedelmes felfedezésében és kijavításában. 1998. 01. 79.
Általános szerződési feltételekben foglalt választottbírósági kikötés érvényességének feltétele. 1998. 05. 395.
Általánosan kialakult erkölcsi normákat nyilvánvalóan sértő szerződéskötések nem érvényesek. 2004. 12. 953.
Alvállalkozó által elvégzett munkát is tartalmazó műnek a megrendelő általi átvétele esetén a fővállalkozó nem tagadhatja meg az alvállalkozó munkájának átvételét. 1999. 07. 549
Anyagi értéket képviselő jog hasznosítására vonatkozó szerződésre irányuló nemzetközi jogi szabály. 1997. 10. 191.
Átvétel megtörténtének megállapítása jegyzőkönyv felvételének hiányában. 1999. 07. 549.
Azonnali hatályú felmondás érvénytelenségének megállapítása iránt a kültagok és a beltag ellen indított kereset. 1999. 04. 312
Bánatpénz jellege. 1998. 07. 549.
Bánatpénz kifejezés használata nem szükséges annak kikötése érvényességéhez. 1998. 07. 549.
Bánatpénz kikötése a szerződés tartalma alapján is megállapítható. l998. 07. 549.
Bank által követelt négy órán belüli biztosíték-felemelés elmulasztása szankciója érvényesítésének tilalma. 2000. 04. 315.
Bank tevékenysége során az üzletfél érdekeinek legteljesebb figyelembevételéről szóló üzleti feltétel értelmezése és következménye. 2000. 04. 315.
Bécsi Vételi Egyezmény és a Ptk. együttes alkalmazása adásvételi és képviseleti elemeket vegyesen tartalmazó szerződés esetében.  1997. 10. 792.
Bécsi Vételi Egyezmény szerint a vevő értékesítési kötelezettsége az eladó részére az áru minőségi hibájáról. 2001. 06. 471.
Bécsi Vételi Egyezmény üzletrész vásárlása tekintetében nem alkalmazható  1996. 04. 312.
Bérfizetés elmulasztása miatt történő felmondás idejére vonatkozó törvényi rendelkezéstől a szerződésben nem lehet joghatályosan eltérni. 2003. 11. 871.
Bérleményben lévő zálogtárgyak kihozatalának megkísérlése nem tekinthető a bérlemény használatának. 2000. 06. 472.
Bérleti szerződés azonnali hatályú felmondásával nem élhet a bérbeadó a bérfizetési kötelezettség nem-teljesítése miatt, ha a szerződés szerint ehhez még 15 napos póthatáridő eredménytelen eltelte is szükséges, de ennek kitűzését elmulasztotta. 2002. 12. 949.
Betéti társaság beltagja által a két kültaghoz intézett azonnali hatályú felmondás érvénytelenségének megállapítása iránt a kültagok által indított kereset. 1999. 04. 312.
Betéti társaság beltagjának a tagsági viszony azonnali hatályú felmondását – a törvényi feltételek hiánya esetén – nem lehet egyben rendes felmondásnak tekinteni. 1999. 04. 312.
Bíróság joga a fél rendkívüli felmondással való késlekedése esetén annak rendes felmondássá minősítésére. 2003. 06. 475.
Bírósági szerződésmódosítás nem alapulhat a piaci helyzet általános változásán.  2003. 02. 152.
Bírósági szerződésmódosítás nem lehet a felek üzleti kockázata megszűntetésének vagy újraosztásának eszköze. 2003. 02. 152.
Cégjegyzékből törölt társasággal szemben indított eljárás megszüntetése.  1997. 04. 313.
Devizahatósági engedély szükségtelensége üzletrész vásárlása tekintetében. 1996. 04. 312.
Disztribúciós megbízás önmagában kizárólagos kereskedelmi képviseletet nem hozhat létre. 2002. 12. 951.
Egyedi szerződés bíróság általi módosítására nem szolgálhat alapul a piaci helyzet általános változása 2003. 02. 152.
Eladásnak minősül az ajánlattól lényegesen nem különböző, kiegészítő feltételeket tartalmazó válasz. 1996. 07. 552.
Eladó által vállalt meghatározott minőségű áru szállításának elmaradása esetén a vevő joga. 1996. 07. 554.
Eljárás folytatása a Választottbíróságnál a keresettől elállás ellenére.  2003. 02. 153.
Eljárási szabályokban való megállapodás nem elengedhetetlen eleme a választottbírósági szerződésnek. 2004. 08. 720.
Ellenszolgáltatás viszonya a szolgáltatás értékéhez. 1997. 07. 552.
Elővásárlási joga nincs a Kft.-nek, ha az üzletrész átruházása az önkormányzatok törvényen alapuló igényének kielégítését szolgálja. 1999. 01. 70.
Elsőbbségi részvény törzsrészvényre való átváltása pénzügyi feltételeit megállapító igazgatósági határozat hatálya.  1996. 07. 553.
Engedmény esetében az átszálló jogok érvényesítése  2002. 03. 231.
Értesítési kötelezettsége a vevőnek az eladó részére a áru minőségi hibájáról a Bécsi Vételi Egyezmény szerint. 2001. 06. 471.
Felek szerződésbe foglalt jogai és kötelezettségei egymástól elválaszthatatlanok. 1998. 07. 549.
Felmondás érvénytelenségének megállapítása csak viszontkeresetben – és nem beszámítási kifogásként – kérhető. 2002. 05. 388.
Felperes általános szerződési feltételeiben foglalt választottbírósági kikötés érvényességének feltétele. 1998. 05. 395.
Felperesi társaság tagjaként birtokába jutott információ felhasználásával más társaság létrehozása miatt kártérítési igény. 1997. 01. 66.
Feltételek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Választottbíróság a szerződés lényeges elemeit nem tartalmazó előszerződés esetében is létrehozhassa a szerződést. 2003.05.394, 2003.06. 475.
Fővállalkozó nem tagadhatja meg az alvállalkozó munkájának átvételét az ilyen munkát is tartalmazó műnek a megrendelő általi átvétele esetén. 1999. 07. 549.
Gáz versenyképes áron történő áruszállítása vállalása esetén a vezetékes és a palackos gáz ugyanazt a célt szolgáló, de nem azonos áruk.  2001. 06. 472.
Gazdaságilag egymáshoz kapcsolódó szerződések egyikének érvénytelensége – szoros tartalmi összefüggés hiányában – nem vonja maga után a másik érvénytelenségét. 2002. 12. 948.
Gondatlanul kötött szerződés esetén annak következményeit a félnek kell viselnie. 2004. 10. 787.
Goodwill jellemzői nemzetközi kereskedelemben kialakult felfogás alapján. 1998. 05. 391.
Hatáskör kifogásolása nélkül, pusztán érdemi védekezés esetén a választottbírósági szerződés létrejötte 2004. 10. 786.
Helyiségbér fizetésének biztosítékául szolgáló óvadék a bérleti jogviszony megszűnte után nem követelhető. 2002. 05. 388.
Hitelező és kezes jogvitájában a választottbírósági díjazás feltétele.  1997. 10. 713.
Hitelező nem követelheti a teljes tartozás és az óvadék összegét.  2002. 05. 388.
Időelőtti a jövőben előreláthatóan keletkező kár megtérítése iránti igény.  1999. 04. 312.
Ingatlanközvetítőt megillető jutalék. 1997. 07. 552.
Iparjogvédelmi jog hasznosítására vonatkozó szerződésre irányuló nemzetközi jogi szabály. 1997. 07. 791.
Jegyzőkönyv felvételének hiányában az átvétel megtörténtének megállapítása. 1999. 07. 549.
Jóerkölcs polgári jogi értelemben. 2004. 12. 953.
Jogvagy szerződéses pozíció adásvétellel való átruházásának kizártsága. 2002. 05. 387.
Jog hasznosítására vonatkozó szerződésre irányuló nemzetközi jogi szabály. 1997. 10. 791.
Jogellenes fenyegetésnek nem minősül, ha egy Kft. két tagja – különösen, ha külföldön tartózkodnak – a Kft. azon tagjával szemben, aki az ügyvezetést ellátva kifogást emel. 2001. 10. 793.
Joggal való visszaélést nem jelent a többségi szavazás. 1996. 10. 793.
Jogi relevanciája nincsen, ha a szerződésben foglaltak nem mindenben felelnek meg az előzetes tárgyalásoknak. 2004. 10. 786.
Jogsértő a Kft. tagját kizáró taggyűlési határozat, ha az indokolásban megjelölt okok nem felelnek meg a valóságnak. 1996. 10. 793.
Jogutódlás esetén a választottbírósági klauzula fennmaradása.  1999. 01. 70.
Kamatigényről való lemondásként nem értelmezhető a hitelezőnek az a jegyzőkönyvi nyilatkozata, amellyel tudomásul veszi az adós bejelentését, hogy késedelmi kamatot nem kíván fizetni. 1998. 10. 796.
Kártérítési igény a felperes tevékenységi körébe tartozó társaságnak az alperes általi létrehozása miatt. 1997. 01. 66.
Képviseleti és adásvételi elemeket vegyesen tartalmazó szerződés esetében a Ptk., illetve a Bécsi Vételi Konvenció alkalmazása. 1997. 10. 792.
Keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fennmaradása.  1997. 01. 67.
Kereskedelmi képviseletet nem teszi kizárólagossá az a tény, hogy a szerződés a képviselő tevékenységét disztribútori tevékenységnek nevezi. 2002. 12. 951.
Kereskedelmi képviseleti szerződés esetén ún. kizárólagosság a képviselő javára akkor áll fenn, ha azt a szerződésben kikötötték. 2002. 12. 951.
Késedelmes rendkívüli felmondást rendes felmondásnak minősítheti a bíróság, ha a másik fél súlyos szerződésszegése miatt rendkívüli felmondásra is jogosult fél indokolatlanul késlekedik e jogának gyakorlásával.  2003. 06. 475.
Késedelmi kamatról - amelynek mértéke folyamatosan változik – számla kiállítása nem kötelező. 1999. 01. 70.
Kezes és hitelező jogvitájában a választottbírósági eljárás feltétele.  1997. 10. 793.
Kft. által saját üzletrészének megvásárlása. 1996. 04. 312.
Kft. átruházására nem adásvétel keretében kerül sor.  1999. 01. 70.
Kft. és tagja közti jogvita elbírálására a Választottbíróság – társasági szerződésben foglalt kikötésen alapuló – hatáskörének időbeli korlátja.  1998. 01. 78.
Kft. kizáró taggyűlési határozat jogsértő, ha az indokolásban megjelölt okok nem felelnek meg a valóságnak.  1996. 10. 793.
Kft. nyereségének felosztásáról már a társasági szerződésben való rendelkezés. 1997. 04. 316.
Kft. taggyűlési határozatában a törzstőke felemelésével létrejött új üzletrész megszerzőjének kötelező megjelölése.  1996. 01. 75.
Kft. tagját, illetőleg a Kft.-t kizáró taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt kereset indítására jogosultak.  1996. 01. 74.
Kft. üzletrész vevőinek tájékozódási kötelessége.  1997. 07. 551.
Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jog megszűnése.  1997. 01. 67.
Kft.elővásárlási joga gyakorlásának feltétele a Gt. 171. §-a alapján. 1999. 01. 70.
Kft.-nek nincs elővásárlási joga, ha az üzletrész átruházása az önkormányzatok törvényen alapuló igényének kielégítését szolgálja. 1999. 01. 70.
Kft.üzletrészének külföldi részéről történő megszerzéséhez nincs szükség devizahatósági engedélyre.  1996. 04. 312.
Kft.vételét követően a társaság anyagi helyzetét befolyásoló változások kockázatának viselése. 1997. 07. 551.
Kizáró taggyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt keresetindításra jogosultak. 1996. 10. 793.
Közgyűlés hatáskörét nem érinti az általa megvitatott hosszú távú szerződés aláírásának az igazgatóság hatáskörébe utalása.  1996. 10. 793.
Külföldi jog alkalmazásának feltétele a nemzetközi magánjogról szóló törvény szerint. 1998. 05. 301.
Különböző szerződéstípusok elemeit egyesítő és más szerződésekkel elválaszthatatlanul összekapcsolódó szerződéseknél nem alkalmazhatóak az adásvétel jogszavatossági szabályai. 1998. 05. 391.
Kültagok által indított kereset a betéti társaság beltagja által hozzájuk intézett azonnali hatályú felmondás érvénytelenségének megállapítása iránt. 1999. 04. 312.
Lakásbérleti törvény hatálya kiterjed a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. 2003. 11. 871.
Lakásbérleti törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 2003. 11. 871.
Lakásbérleti törvénytől eltérően megállapodni csak a külállam tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében lehet.  2003. 11. 870.
Lakások bérletének a bérfizetés elmulasztása miatt történő felmondására vonatkozó jogszabály kötelezően alkalmazandó, attól a szerződésben nem lehet joghatályosan eltérni. 2003. 11. 871.
Lehetetlenülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a használatot engedő fél – bírói ítélet folytán – nem tudja a névhasználatot tovább biztosítani.  1998. 05. 391.
Licencdíj fizetésének alaptalan megtagadása az adós által.  1997. 10. 791.
Magyar jog alkalmazására vonatkozó kikötés az anyagi jogra és nem az eljárási jogra vonatkozik. 1999. 10. 788.
Másik fél súlyos szerződésszegése miatt rendkívüli felmondásra jogosult fél e jogával való indokolatlan késlekedése esetén a bíróság a rendkívüli felmondást rendes felmondásnak minősítheti. 2003. 06. 775.
Megalapozottan kifogásolható a Kft. tagjai által az, ha a tagtársuk, aki a Kft.-ben ügyvezető volt, a megbízatásáról lemondása után a piaci versenytársnál lesz ügyvezető. 2001. 10. 793.
Megállapítás keresetet a választottbírósági eljárásban sem lehet minden korlátozás nélkül előterjeszteni. 2003. 10. 792.
Meghatározott állam joga vagy jogrendszere kikötésének értelmezése.  1999. 10. 788.
Megkötendő szerződés lényeges feltételeit nem tartalmazó előszerződés esetén a Választottbíróság nem hozza létre a szerződést.  2003. 06. 775.
Megszűnt társasággal szemben indított eljárás megszüntetése.  1997. 04. 313.
Moszkvai Konvenció időbeli hatálya. 1996. 07. 555.
Mű átvétele megtörténtének megállapítása jegyzőkönyv felvétele hiányában. 1999. 04. 549.
Nem követelhető a helyiségbér fizetésének biztosítékául szolgáló óvadék a bérleti jogviszony megszűnte után. 2002. 05. 388.
Nem követelhető teljes tartozás mellett az óvadék összege is.  2002. 05. 388.
Nemzetközi jogi szabály anyagi értéket képviselő jog hasznosítására vonatkozó szerződésre. 1997. 10. 791.
Nemzetközi kereskedelemben kialakult felfogás alapján a goodwill jellemzői. 1998. 05. 301.
Névhasználatnak – bírói ítélet folytán – további biztosítása hiányában a Ptk. lehetetlenülésre vonatkozó szabályainak alkalmazása. 1998. 05. 391.
Nyereségben való részesedésről a Gt. rendelkezése. 1997. 04. 316.
Olyan előszerződés alapján, amely nem tartalmazza a szerződés lényeges elemeit, a Választottbíróság csak akkor hozza létre a szerződést, ha a felek tárgyalása, korábbi szerződései és az eset összes körülménye alapján a szerződés tartalmának megállapítására támpontja van. 2003. 05. 394.
Óvadék-fizetés 2002. 05. 388.
Pacta sunt servanda, a szerződés szövege és a nyomozati elv különös nyomatékkal esik latba az utólagos jogviták elbírálásánál. 2001. 10. 793.
Pénzintézet általános üzleti feltételeinek az üzletfél érdekeinek teljes figyelembevételére vonatkozó rendelkezése szerződéses kötelezettség. 1999. 10. 786.
Piacon mindenkor versenyképes áron történő áruszállítás vállalása esetén a versenyképes ár szempontjából csak azonos árukat lehet összevetni. 2001. 06. 472.
Pp. – a felek ilyen kikötésének hiányában – nem háttérjoga a választottbírósági törvénynek. 1999. 10. 788.
Pp. – a felek ilyen kikötésének hiányában – nem háttérjoga a választottbíróságok eljárási szabályzatainak.  1999. 10. 788.
Ptk. 4. §-ánakszabálya már a szerződéskötést célzó tárgyalások során is irányadó. 2004. 12. 953.
Ptk. 643. §-ának (1) bekezdése szerint adott halasztás jelentősége.  2000. 09. 711.
Ptk. alapelveinek felhasználásahátrányt szenvedő fél javára történő felhasználása feltételei. 1999. 07. 548.
Ptk. alapelveinek felhasználása a hátrányt szenvedő fél javára.  1999. 07. 548.
Ptk.-nak a lehetetlenülésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, ha a használatot engedő fél – bírói ítélet folytán – nem tudja a névhasználatot tovább biztosítani.  1998. 05. 391.
Rendkívüli felmondásra is jogosult fél e jogával való késlekedése esetén a bíróság a késedelmes rendkívüli felmondást rendes felmondásnak minősítheti.  2003. 06. 475.
Rt. igazgatósági hatáskörbe tartozó döntés közgyűlés által magához vonásának feltétele. 1997. 04. 314.
Rt. közgyűlése által az igazgatóság hatáskörébe tartozó döntés magához vonásának feltétele. 1997. 04. 314.
Számla kiállítása késedelmi kamatról – amelynek mértéke folyamatosan változik – nem kötelező. 1999. 01. 70.
Számlakibocsátás, amely nem tekinthető a Ptk. 643. §-ának (1) bekezdése szerint adott halasztásnak. 2000. 09. 711.
Szerződés aláírásának az igazgatóság hatáskörébe utalása nem érinti az azt megvitató közgyűlés hatáskörét. 1996. 10. 793.
Szerződés egyes feltételeinek egyoldalú módosítására az egyik fél részére „hatalmasság” biztosítása esetén a másik félnek megfelelő időt kell biztosítani a megváltozott feltételek teljesítésére. 1999. 10. 786.
Szerződés érvényessége alaki szempontból. 1997. 10. 789.
Szerződés háttér szabályait szorosan kell értelmezni, ha az egyik félnek „hatalmasságot” biztosít egyes feltételek egyoldalú módosítására.  1999. 10. 786.
Szerződés lényeges elemeit nem tartalmazó előszerződés alapján a szerződés Választottbíróság általi létrehozásának feltétele.  2003. 05. 394. 2003. 06. 475.
Szerződés meghatározott minőségű áru szállításának elmaradása esetén a vevő joga. 1996. 07. 554.
Szerződés megszűnik, ha hatósági intézkedés miatt a szolgáltatást az eredeti feltételek szerint már nem lehet teljesíteni. 2002. 10. 791.
Szerződés módosításának alaki feltétele. 1997. 10. 789.
Szerződésben a felek jogai és kötelezettségei egymástól elválaszthatatlanok. 1998. 07. 549.
Szerződéses kötelezettség a pénzintézet általános üzleti feltételeinek az üzletfél érdekeinek teljes figyelembevételére vonatkozó rendelkezése. 1999. 10. 786.
Szerződéses szabadságpolgári jogi korlátai.  2004. 12. 953.
Szerződést szorosan kell értelmezni, ha az egyik félnek „hatalmasságot” biztosít egyes feltételek egyoldalú módosítására.  1999. 10. 785.
Szerződő felek bizalmának szükségessége szerződésük tartalma minden részlete teljesülésében. 1998. 07. 549.
Szindikátusi szerződésből származó kötelezettségek megszegése miatt érvényesített olyan igények, amelyek nem vonhatóak választottbírósági kikötés hatálya alá.  1997. 01. 66.
Szolgáltatás és ellenszolgáltatás értéke közötti egyensúly tartás jogviszony esetén. 1997. 07. 552.
Szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékének egymáshoz való viszonya.  1997. 07. 552.
Szolgáltatás teljesítésének lehetetlenné válása estén a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó rendelkezés alkalmazandó.  2002. 10. 793.
Tag kizárása hatályának idején a társaság jogosultságai.  1996. 10. 792.
Társasági határozat felülvizsgálatára irányuló kereset alperese.  1997. 04. 313.
Társasági határozat hatályon kívül helyezését csak az azt hozó társaság ellen benyújtott keresettel lehet kérni. 1997. 04. 313.
Társasági határozat jogellenességének megállapítása a határozat hatályon kívül helyezésének előkérdése. 1997. 04. 313.
Társasági határozat szerződésbe foglalt választottbírósági kikötés alapján a tag és a Kft. jogvitájának elbírálására a Választottbíróság hatáskörének időbeli korlátja.  1998. 01. 78.
Társasági határozat szerződésbe foglalt választottbírósági kikötés terjedelmi hatálya. 1997. 01. 66.
Tartós jogviszony esetén a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti egyensúly. 1997. 07. 552.
Tartozás átvállalója nem hivatkozhat arra, hogy az eredeti adós a tartozásátvállalás feltételeit nem teljesítette, ha a nevezett és az átvállaló társaság ügyvezetője azonos személy.  2000. 06. 470.
Tartozásátvállalást a Ptk. nem köti alakszerűséghez. 2000. 06. 470.
Teljes tartozás mellett az óvadék összege nem követelhető.  2002. 05. 388.
Teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó rendelkezés alkalmazandó, ha a szerződést utóbb bekövetkezett változás miatt nem lehet teljesíteni. 2000. 10. 791.
Teljesítés lehetetlenüléséről tudomást szerző fél haladéktalan értékesítési kötelezettsége. 2002. 10. 791
Többségi szavazás a kisebbséggel szemben nem jelenti a jóhiszeműség és az együttműködés követelményének megsértését.  1996. 10. 793.
Törvényes zálogjoggal biztosított követelés adósát terheli a bizonyítás, ha arra hivatkozik, hogy a visszatartott vagyontárgyak nincsenek a tulajdonában. 2000. 06. 470.
Törzsrészvényre való átváltás pénzügyi feltételeit megállapító igazgatósági határozat hatálya. 1996. 07. 553.
Újabb taggyűlés összehívására és napirendjének közlésére vonatkozó szabály. 1996. 04. 313.
Ügynöki jutalékra folyósítandó előlegről szóló szerződésben a Választottbíróság hatáskörének joghatályos kikötése. 1998. 10. 795.
Ügyvezetők összehívására vonatkozó rendelkezések alkalmazása kéttagú korlátolt felelősségű társaság esetén. 2000. 09. 710.
Üzletemberek közötti megállapodásban a szerződés szövege, a nyomozati elv és a pacta sunt servanda különös nyomatékkal esik latba az utólagos jogviták elbírálásánál. 2001. 10. 793.
Üzletfél érdekeinek legteljesebb figyelembevételéről szóló üzleti feltétel értelmezése és következménye. 2000. 04. 315.
Üzlethelyiség szerződési kötelezettségeinek eleget tevő bérlője – vállalás hiányában – nem kötelezhető a nyitva tartásra és kereskedelmi tevékenység folytatására.  2003. 11. 872.
Üzletrész értékének megállapítása üzleti döntés kérdése, amelynek során a felek mindent mérlegelhetnek, más típusú igényeket is figyelembe vehetnek a vételárnál. 2001. 10. 793.
Üzletrész megvásárlása a Kft. által. 1996. 04. 312.
Üzletrész mint vagyoni értékű jog piaci értéke nem azonos a törzstőke minimális értékével. 2001. 10. 793.
Valamely állam joga vagy jogrendszere kikötésének értelmezése.  1999. 10. 788.
Valamely állam jogának vagy jogrendszerének kikötését – ellenkező megállapodás hiányában – úgy kell értelmezni, mint amely az adott állam jogának a felmerült kérdést közvetlenül rendező szabályára utal. 1999. 10. 788.
Választottbíróság hatálya kiterjed a Kft. cégbejegyzési kérelmének elutasítása után a Kft. által kötött szerződést a saját nevében is megkötöttnek elismerő személyre. 1999. 04. 309.
Választottbíróság hatáskörét az ügy érdemében perbe bocsátkozó alperes utóbb nem kifogásolhatja. 2002. 12. 949.
Választottbíróság joghatályos kikötése az ügynöki jutalékra folyósítandó előlegről szóló szerződésben az ügynöki szerződés e tárgyú kikötése hiányában is.  1998. 10. 794.
Választottbíróság mérlegelésétől függ az eljárás folytatása a keresettől elállás ellenére. 2003. 02. 153.
Választottbíróság nem hozza létre a szerződést, ha az előszerződés a megkötendő szerződés lényeges feltételeit nem tartalmazza, és nincs egyéb támpont sem ezek meghatározásához. 2003. 06. 475.
Választottbírósági eljárásban fizetési meghagyás kibocsátásának nincs helye. 2003. 12. 917.
Választottbírósági hatáskör hiánya az üzletrész tekintetében egymással csereszerződést kötő személyek ellen indított kereset tekintetében, ha a kikötés a Kft. és valamelyik tag, illetve a Kft. tagjai közötti vitára vonatkozik. 1999. 01. 72.
Választottbírósági ítélet érvénytelenítését nem lehet kérni azon az alapon, hogy a Választottbíróság nem alkalmazta a Pp. rendelkezéseit.  1999. 10. 788.
Választottbírósági kikötés érvényességét nem érinti a szerződés érvénytelensége. 1996. 07. 552.
Választottbírósági klauzula hatályának fennmaradása jogutódlás esetén.  1999. 01. 70.
Választottbírósági szerződés lényeges elemeit nem tartalmazó előszerződés alapján csak akkor hozza létre a szerződést, ha tartalmának megállapítására támpontja van. 2003. 05. 394., 2003. 06. 475.
Választottbírósági szerződés létrejötte pusztán érdemi védekezés esetén.  2004. 10. 786.
Választottbírósági szerződésnek nem elengedhetetlen eleme az eljárási szabályokban való megállapodás. 2004. 08. 620.
Választottbírósági tárgyalás elhalasztása iránti kérelem elutasítása nem valósítja meg a közrendbe ütközést, így erre az okra nem alapítható a végrehajtás megtagadása. 2003. 12. 917.
Váltóadós bizonyíthatja az alapjogviszonyban szereplő, a váltóban biztosított tartozás fenn nem állását, ha mind a váltójogosult, mind a váltókötelezett azonos az alapjogviszony jogosultjával és kötelezettjével. 2000. 06. 470.
Váltóban biztosított – az alapjogviszonyban szereplő – tartozás fenn nem állását bizonyíthatja a váltóadós, ha mind a váltójogosult, mind a váltókötelezett azonos az alapjogviszony jogosultjával és kötelezettjével. 2000. 06. 470.
Versenyképes áron történő áruszállítás vállalása esetén a versenyképes ár szempontjából a vezetékes és a palackos gáz ugyanazt a célt szolgáló, de nem azonos áru. 2001. 06. 472.
Vezetékes és palackos gáz ugyanazt a célt szolgáló, de nem azonos áru a versenyképes áron történő áruszállítás vállalása esetén. 2001. 06. 472.
Viszontkeresetben – és nem beszámítási kifogásként – kérhető a felmondás érvénytelenségének megállapítása.  2002. 05. 588.
Vízszolgáltató alperes nem tarthat igényt annak a vízmennyiségnek az ellenértékére, amely a tulajdonában és kezelésében álló berendezés hibája folytán folyt el.  1998. 01. 78.
Zálogtárgyak kihozatalának megkísérlése nem tekinthető az azokat tartalmazó bérlemény használatának. 2000. 06. 472.